ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,810,114,210.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 4,525,285,526 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 4,525,285,526 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

 

  ผู้ถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
30 มี.ค. 2559 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
21 มี.ค. 2559 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมและการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
11 มี.ค. 2559 แจ้งการจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
29 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
19 ก.พ. 2559 แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทร่วมและการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
02 ก.พ. 2559 เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า
02 ก.พ. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)
29 ม.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558
30 ธ.ค. 2558 การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย (เพิ่มเติมข้อมูล)
28 ธ.ค. 2558 แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์