ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,810,114,210.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 4,525,285,526 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 4,525,285,526 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

 

  ผู้ถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
09 เม.ย. 2563 การปรับสิทธิของ MILL-W4, MILL-W5
09 เม.ย. 2563 การขยายเวลารับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
09 เม.ย. 2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563
09 เม.ย. 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 เม.ย. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 เม.ย. 2563 แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
28 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
29 ม.ค. 2563 สารสนเทศการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
09 ม.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
14 พ.ย 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์