ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
07 ธ.ค. 2559 แจ้งวันหยุดประจำปี 2560
30 พ.ย 2559 แต่งตั้งประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
30 พ.ย 2559 เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า
30 พ.ย 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558 (แก้ไขตามที่มีการปรับปรุงงบการเงิน)
30 พ.ย 2559 ชี้แจงผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (เพิ่มเติม)
11 พ.ย 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
28 ต.ค 2559 ภาระค้ำประกันกับบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด
30 ก.ย. 2559 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ จำกัด
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์