ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
20 มิ.ย 2559 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 3
13 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
04 พ.ค. 2559 ชี้แจงเงื่อนไขการปรับสิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
29 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
18 เม.ย. 2559 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งสุดท้าย (แก้ไขวันปิดสมุดทะเบียน)
30 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
30 มี.ค. 2559 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
21 มี.ค. 2559 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมและการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์