ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
20 พ.ค. 2558 แจ้งการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการและจดทะเบียนเพิ่มทุนสำเร็จ
15 พ.ค. 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเพิม) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
12 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับภาษาไทย)
27 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
27 เม.ย. 2558 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทย่อย
01 เม.ย. 2558 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทย่อยสำเร็จ
20 มี.ค. 2558 ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม)
17 มี.ค. 2558 แจ้งการงดจ่ายปันผล, เพิ่มทุน และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์