ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
02 ก.พ. 2559 เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า
02 ก.พ. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)
29 ม.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558
30 ธ.ค. 2558 การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย (เพิ่มเติมข้อมูล)
28 ธ.ค. 2558 แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ
25 ธ.ค. 2558 แจ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ
21 ธ.ค. 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 2
21 ธ.ค. 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 5
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์