ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
11 มี.ค. 2559 แจ้งการจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
29 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
19 ก.พ. 2559 แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทร่วมและการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
02 ก.พ. 2559 เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า
02 ก.พ. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)
29 ม.ค. 2559 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558
30 ธ.ค. 2558 การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย (เพิ่มเติมข้อมูล)
28 ธ.ค. 2558 แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์