ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
18 ก.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
14 ส.ค. 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
31 ก.ค. 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
02 ก.ค. 2558 แจ้งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบลาออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
23 มิ.ย 2558 แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
18 มิ.ย 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 1
18 มิ.ย 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 4
03 มิ.ย 2558 แจ้งการเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท โกเบ สตีล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ชี้แจงเพิ่มเติม)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์