โครงการประกวดภาพถ่าย “มิลล์คอน มุมที่ใช่”

โครงการประกวดภาพถ่าย “มิลล์คอน…มุมที่ใช่” เป็นกิจกรรมสำหรับผู้บริหารและพนักงานในกลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมส่งภาพถ่าย ผลิตภัณฑ์ โรงงาน หรือบรรยากาศในที่ทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้ถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่อองค์กรผ่านการสื่อสารด้วยภาพถ่าย

รายชื่อผู้โชคดี

บัตร Starbucks มูลค่า 500 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

ชื่อ-สกุล ฝ่าย สังกัด ผลงาน
คุณโชคทวี เตโชอภิวัฒนกุล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Millcon Burapa ชมผลงาน
คุณอมลรัศมิ์ ไตรยานนท์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Millcon Steel (สีลม) ชมผลงาน
คุณทิพย์นภา เอกอุดม ฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม Millcon Burapa ชมผลงาน

บัตรของขวัญเทสโก้โลตัส มูลค่า 300 บาท จำนวน 5 รางวัล ได้แก่

ชื่อ-สกุล ฝ่าย สังกัด ผลงาน
คุณพลอยไพลิน พิมลลิขิต ฝ่ายการตลาด Builk One Group ชมผลงาน
คุณวรพล ทรัพยาขจร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Millcon Steel (พระราม 2) ชมผลงาน
คุณระพิน ประเสริฐศร ฝ่ายผลิต Millcon Burapa ชมผลงาน
คุณธัญรัศมิ์ วรรณชัยพงศ์ ฝ่ายซัพพลายเชน Millcon Steel (สีลม) ชมผลงาน
คุณกานดา อภัยจิต ฝ่ายบัญชี Millcon Steel (สีลม) ชมผลงาน

แก้ว Bodum ลายมิลล์คอน มูลค่า 199 บาท จำนวน 20 รางวัล ได้แก่

ชื่อ-สกุล ฝ่าย สังกัด ผลงาน
คุณเพ็ญพิชญา รังษีธรรมานุกูล ฝ่ายบัญชี Millcon Steel (สีลม) ชมผลงาน
คุณทัศนา พูลทัศน์ ฝ่ายผลิต Millcon Burapa ชมผลงาน
คุณชลธาร เกษมสุข ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Millcon Steel (ระยอง) ชมผลงาน
คุณวุฒิไกร แม้นทิม ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Millcon Steel (ระยอง) ชมผลงาน
คุณสุรินทร์ เกิดแก้ว ฝ่ายผลิต Millcon Burapa ชมผลงาน
คุณจรีรัตน์ พันธผล ฝ่ายการตลาด Builk One Group ชมผลงาน
คุณเด่น พิมเสน ฝ่ายผลิต Millcon Steel (ระยอง) ชมผลงาน
คุณชนะศักดิ์ ศรีโพธา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Millcon Steel (พระราม 2) ชมผลงาน
คุณจิรัซย์ เหรียญชัยวานิช ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Millcon Steel (พระราม 2) ชมผลงาน
คุณชาญวิทย์ กราบกราน ฝ่ายความปลอดภัยฯ Millcon Burapa ชมผลงาน
คุณอิงรดา เกิดโสภา ฝ่ายทรัพยากรย์มนุษย์ Millcon Steel (พระราม 2) ชมผลงาน
คุณศิรินยา บางเลา ฝ่าย Web Design Builk One Group ชมผลงาน
คุณธรณ์ธันย์ เหมวัน ฝ่ายขายในประเทศ Millcon Steel (สีลม) ชมผลงาน
คุณกรทอง บำรุงตา ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Millcon Steel (พระราม 2) ชมผลงาน
คุณชญาดา แต้มเจริญ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Millcon Steel (ระยอง) ชมผลงาน
คุณยุภาวดี จันทรัคคะ ฝ่ายตรวจสอบภายใน Millcon Steel (สีลม) ชมผลงาน
คุณณัชชา คชานนท์ ฝ่ายขายและการตลาด Millcon Steel (สีลม) ชมผลงาน
คุณฌิชลัลน์ ธุวนิชพิพัฒน์ ฝ่ายขายและการตลาด Millcon Steel (สีลม) ชมผลงาน
คุณชลิตา วรศิริ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Millcon Steel (พระราม 2) ชมผลงาน
คุณสุมิตรา เสมอวงศ์ ฝ่ายความปลอดภัย ฯ Millcon Steel Pipe ชมผลงาน