โครงการอบรมหลักสูตร MILLCON Mini MBA รุ่นที่ 1

ความรู้ทางด้านการบริหารธุรกิจ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกระดับขององค์กร นอกเหนือจากเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติแล้วยังเพื่อการประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ขององค์กรและกับบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่มกิจการเดียวกัน  สภาวการณ์ปัจจุบันการดำเนินธุรกิจมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  ประกอบกับมีแนวคิดทางธุรกิจใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และการเปลี่ยนแปลงทั้งภาวะเศรษฐกิจ  การเงิน  และวิถีชีวิตของผู้บริโภค  ผู้บริหารองค์กรปัจจุบันจึงต้องมีความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทั้งแนวคิด  วิธีปฏิบัติ  กฎเกณฑ์และข้อตกลงที่อาจจะมีขึ้นในการทำธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ตลอดจนต้องมีความสามารถประยุกต์ความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ ให้เกิดความสำเร็จในการประกอบธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน

 

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่มีกิจการงานเกี่ยวข้องกันระหว่างผู้บริหารหลายหน่วยงาน ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญและถือเป็นภาระที่จะต้องรับผิดชอบในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการบริหารแก่พนักงานทุกระดับในกลุ่มกิจการตลอดมา  เพื่อพร้อมสำหรับการบริหารภายใต้สภาพเหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคต  จึงได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดโครงการอบรมหลักสูตร “Millcon Mini MBA” สำหรับพนักงานระดับผู้จัดการแผนกขึ้นไปและ กลุ่ม Talent ขององค์กรเพื่อการเสริมสร้างความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารธุรกิจที่ทันสมัยแก่พนักงานเพื่อให้การดำเนินธุรกิจประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ