ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,221,878,386.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,554,695,966 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
09 มี.ค. 2566 กำหนดวันประชุม AGM 2566, งดจ่ายเงินปันผล, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ, การเพิ่มทุน
28 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
23 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
05 ม.ค. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W6 (F53-5)
16 ธ.ค. 2565 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ อีเอสจี จำกัด
16 ธ.ค. 2565 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด
14 ธ.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W6
02 ธ.ค. 2565 เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
02 ธ.ค. 2565 แจ้งวันหยุดประจำปี 2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์