ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,221,878,386.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,554,695,966 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
30 พ.ย 2559 ชี้แจงผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 (เพิ่มเติม)
11 พ.ย 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
28 ต.ค 2559 ภาระค้ำประกันกับบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ส จำกัด
30 ก.ย. 2559 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท มิลล์เลี่ยน ไมล์ จำกัด
26 ก.ย. 2559 ความคืบหน้าการร่วมลงทุนใน Millcon Thiha GEL Limited
15 ก.ย. 2559 การออกและเสนอขายตั๋วแลกเงิน
02 ก.ย. 2559 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
10 ส.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
29 ก.ค. 2559 ความคืบหน้าการร่วมลงทุนใน Millcon Thiha GEL Limited
20 มิ.ย 2559 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 3

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์