ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,221,878,386.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,554,695,966 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
21 ต.ค 2563 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้น
21 ก.ย. 2563 การสละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
10 ก.ย. 2563 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
14 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
01 ก.ค. 2563 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
29 มิ.ย 2563 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
29 มิ.ย 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 มิ.ย 2563 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
08 มิ.ย 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ MILL-W5
28 พ.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์