ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
17 ก.ค. 2561 แจ้งมติโครงการซื้อหุ้นคืน, แจ้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ลาออก (เพิ่มเติม)
16 ก.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
13 มิ.ย 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 4
13 มิ.ย 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 7
28 พ.ค. 2561 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม)
15 พ.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561
09 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์