ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
08 พ.ค. 2563 การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การจัดตั้งบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)
28 เม.ย. 2563 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
09 เม.ย. 2563 การปรับสิทธิของ MILL-W4, MILL-W5
09 เม.ย. 2563 การขยายเวลารับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
09 เม.ย. 2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563
09 เม.ย. 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 เม.ย. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 เม.ย. 2563 แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์