ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
28 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
29 ม.ค. 2563 สารสนเทศการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
09 ม.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
14 พ.ย 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
14 พ.ย 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
31 ต.ค 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MILL-W3 (แก้ไข)
11 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W5) ครั้งที่ 5
11 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 9
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์