ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
28 ก.พ. 2562 ชี้แจงการไม่นำส่งงบการเงินงวดประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายในเวลาที่กำหนด
28 ก.พ. 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
30 ม.ค. 2562 แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน
17 ธ.ค. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W5
17 ธ.ค. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
17 ธ.ค. 2561 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W3
22 พ.ย 2561 เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นการล่วงหน้า
22 พ.ย 2561 แจ้งวันหยุดประจำปี 2562
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์