การกำกับดูแลกิจการ

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารธุรกิจอย่างมีจริยธรรมเป็นการสร้างความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัท ฯ ดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นโยบายสิ่งแวดล้อม

แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน