ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
26 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 มี.ค. 2566 กำหนดวันประชุม AGM 2566, งดจ่ายเงินปันผล, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ, การเพิ่มทุน
28 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
23 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
05 ม.ค. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W6 (F53-5)
16 ธ.ค. 2565 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ อีเอสจี จำกัด
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์