ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
30 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
30 มี.ค. 2559 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
21 มี.ค. 2559 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมและการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
11 มี.ค. 2559 แจ้งการจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
29 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
19 ก.พ. 2559 แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทร่วมและการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
02 ก.พ. 2559 เสนอระเบียบวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้ง เป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เป็นการล่วงหน้า
02 ก.พ. 2559 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์