ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
17 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 ส.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 30 มิ.ย.2566
19 พ.ค. 2566 หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ MILL W-7 และสิ่งที่ส่งมาด้วย
16 พ.ค. 2566 แจ้งกำหนดวันจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (“MILL-W7”) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
16 พ.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
16 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2566 การปรับสิทธิของ MILL-W6
09 พ.ค. 2566 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
26 เม.ย. 2566 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
28 มี.ค. 2566 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 มี.ค. 2566 กำหนดวันประชุม AGM 2566, งดจ่ายเงินปันผล, การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ, การเพิ่มทุน
28 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
28 ก.พ. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
23 ม.ค. 2566 รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน
05 ม.ค. 2566 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W6 (F53-5)
16 ธ.ค. 2565 รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เวฟ อีเอสจี จำกัด
16 ธ.ค. 2565 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด
14 ธ.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W6
02 ธ.ค. 2565 เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
02 ธ.ค. 2565 แจ้งวันหยุดประจำปี 2566
28 พ.ย 2565 สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (บัญชี1 และบัญชี 2)
17 พ.ย 2565 รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
14 พ.ย 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พ.ย 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
08 ก.ย. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ MILL เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กันยายน 2565
07 ก.ย. 2565 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
24 ส.ค. 2565 การปรับสิทธิของ MILL-W6
19 ส.ค. 2565 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate (แก้ไข)
16 ส.ค. 2565 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบ General Mandate
16 ส.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
26 ก.ค. 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ MILL เริ่มซื้อขายวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
12 ก.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W4 (F53-5)
06 ก.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W6 (F53-5)
13 มิ.ย 2565 หุ้นเพิ่มทุนของ MILL เริ่มซื้อขายวันที่ 14 มิถุนายน 2565
13 มิ.ย 2565 15 มิถุนายน 2565 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ MILL-W4
10 มิ.ย 2565 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ MILL-W4
06 มิ.ย 2565 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ MILL-W4
31 พ.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W4 (F53-5)
30 พ.ค. 2565 แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
13 พ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
13 พ.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
01 มี.ค. 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
04 ม.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W6 (F53-5)
04 ม.ค. 2565 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ MILL-W4 (F53-5)
13 ธ.ค. 2564 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W6
13 ธ.ค. 2564 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
18 พ.ย 2564 แจ้งวันหยุดประจำปี 2565
18 พ.ย 2564 เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า
15 พ.ย 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564