ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,810,114,210.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 4,525,285,526 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 4,525,285,526 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

 

  ผู้ถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
15 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย .2560
11 ส.ค. 2560 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อ หลักทรัพย์ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2) จาก นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
31 ก.ค. 2560 แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข) จากนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
19 ก.ค. 2560 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
13 ก.ค. 2560 สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข
11 ก.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
28 มิ.ย 2560 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
21 มิ.ย 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 5
26 พ.ค. 2560 ชี้แจงการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 (MILL-W3)
22 พ.ค. 2560 การแก้ไขข้อมูลในหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์