นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

> นโยบายการจัดทำและการเก็บรักษาข้อมูล
> นโยบายการปกป้องดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัท
> นโยบายการรักษาความลับและการใช้ข้อมูลภายใน
> นโยบายการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใด (Gift Policy)
> นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์
> นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
> นโยบายทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
> นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
> นโยบายการแจ้งเบาะแสและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตและคอร์รัปชัน
> นโยบายปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
> นโยบายสิ่งแวดล้อม (โรงรีด-กรุงเทพฯ)
> นโยบายคุณภาพ (โรงรีด-กรุงเทพฯ)