บรรษัทภิบาลในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและมาตรการในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียดังต่อไปนี้

 • ผู้ถือหุ้น
 • ลูกค้า
 • คู่ค้า
 • เจ้าหนี้ และ ลูกหนี้
 • พนักงาน
 • ชุมชนและท้องถิ่น
ผู้ถือหุ้น
 1. บริษัทมีหน้าที่ที่จะปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกประการ ซึ่งได้แก่สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหุ้น สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งกำไรของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเพียงพอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวาระต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการการแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น
 2. บริษัทมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นให้สิทธิในเรื่องต่างๆในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ได้แก่ สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการล่วงหน้า สิทธิใน การส่งคำถามต่อที่ประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และตั้งคำถามต่อที่ประชุม เป็นต้น
 3. บริษัทจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
 1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในระยะยาวกับลูกค้าโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 2. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของบริษัท ด้วยการรับผิดชอบเอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อปัญหา และความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 • ยึดมั่นในการนำเสนอและการส่งมอบสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน และตรงตามความต้องการของลูกค้า
 • ยึดถือปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับลูกค้าอย่างดีที่สุด
 • การเสนอราคาและเงื่อนไขทางการค้าให้แก่ลูกค้าที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ต้องมีความเท่าเทียมกัน
 • ให้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและความเป็นธรรมให้แก่ลูกค้า
 • พร้อมที่จะตอบคำถามของลูกค้ารวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การให้คำแนะนำ และการติดตามผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า
คู่ค้า
 1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทุกราย
 2. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้คู่ค้าทุกรายนำเสนอสินค้า/บริการได้โดยเท่าเทียมกัน โดยให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังนี้
 • ต้องปฏิบัติงานต่อคู่ค้าด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความเท่าเทียมกัน
 • การพิจารณาและตัดสินใจจะต้องอยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบคุณภาพและเงื่อนไขต่างๆ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ต้องรักษาความลับคู่ค้าโดยห้ามมิให้มีการรับสินบนหรือค่านายหน้าใด ๆ จากคู่ค้าและรวมถึงห้ามเปิดเผยข้อมูลหรือข้อเสนอของคู่ค้ารายหนึ่งหรือหลายรายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
เจ้าหนี้และลูกหนี้
 1. บริษัทมีหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์และปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความเชื่อถือ และความ ไว้วางใจซึ่งกันและกัน
 2. บริษัทมีหน้าที่ีในการรับผิดชอบ เอาใจใส่ และให้ความสำคัญต่อเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ได้ทำข้อตกลงไว้กับเจ้าหนี้ อย่างดีที่สุด
พนักงาน
 1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกประธานกรรมการบริษัท โดยที่ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน และมีการแบ่งแยกขอบเขตและหน้าที่อย่างชัดเจน
 2. คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้บริษัทมีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อคำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยให้คณะกรรมการกำหนดบทบาทหน้าที่และนโยบายกำกับดูแลกิจการ และให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย นำไปปฏิบัติ
 3. คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีบทบาทหน้าที่ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ซึ่งบริษัทจะเปิดเผยบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของแต่ละชุดไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ทุก ๆ ปี
 4. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ทุก ๆ 5 ปี
 5. คณะกรรมการกำหนดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
 6. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ โดยคำนึงถึง ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และสามารถสละเวลาได้อย่างเพียงพอ โดยพิจารณาจากทักษะวิชาชีพในด้านต่าง ๆ ตามโครงสร้างของคณะกรรมการที่ยังขาด อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 7. กรรมการและผู้บริหารที่ได้รับตำแหน่งครั้งแรก จะได้รับการปฐมนิเทศ เพื่อรับทราบข้อมูล กฎระเบียบ นโยบายต่าง ๆ และผลการดำเนินงานของบริษัท
 8. บริษัทส่งเสริมให้กรรมการบริษัทเข้าอบรมหลักสูตรหรือกิจกรรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องในทุก ๆ ปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน
 9. บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินของคณะกรรมการแต่ละชุด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยได้พิจารณาทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างปีที่ผ่านมาว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่รับผิดชอบหรือไม่
ชุมชนและท้องถิ่น
 1. บริษัทและพนักงานต้องยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี เคารพสิทธิมนุษยชน และพึงปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยใกล้เคียงกับบริเวณโรงงานด้วยความเป็นมิตร เช่น เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น
 2. บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติต่อชุมชนท้องถิ่นด้วยการเปิดโอกาสในชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมการให้ความสนับสนุน และการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีตามความเหมาะสม ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ การสร้างงานและสร้างรายได้ เป็นต้น
 3. บริษัทมีหน้าที่ในการเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนใกล้เคียงกับโรงงานมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทตามความเหมาะสม และตามที่บริษัทพิจารณาอีกทั้งมีนโยบายในการจ้างงานชุมชนท้องถิ่นตามความจำเป็น และความเหมาะสม
 4. บริษัทมีหน้าที่ในการดูแลและสนับสนุนกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือ กับภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจและเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม