ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
15 ม.ค. 2567 บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ได้รับการับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
17 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ.ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
17 ส.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 30 มิ.ย.2566
19 พ.ค. 2566 หนังสือแจ้งสิทธิการจองซื้อ MILL W-7 และสิ่งที่ส่งมาด้วย
16 พ.ค. 2566 แจ้งกำหนดวันจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (“MILL-W7”) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
16 พ.ค. 2566 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
16 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2566 การปรับสิทธิของ MILL-W6
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์