การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

          บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตคอร์รับชั่น ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การรับเรื่อง การตรวจสอบ การสรุปผล ตลอดจนการคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

          หากผู้ร้องเรียนพบเห็นเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าว ผู้ร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องผ่านช่องทางการร้องเรียนตามที่บริษัทฯ กำหนดโดยผู้ร้องเรียนสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยตัวตนหากเห็นว่าเรื่องที่ร้องเรียนจะมีผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ร้องเรียน แต่ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่มีความชัดเจนเพียงพอ ที่สามารถแสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกร้องเรียนมีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำอันขัดต่อกฎหมายหรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รับชั่น ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนเปิดเผยตัวตนจะทำให้ทางบริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้าและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ  และเมื่อมีการรับเรื่องร้องเรียนแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณาดำเนินการส่งเรื่องให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และให้ความยุติธรรมทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าเพื่อให้มั่นใจว่ามีการดำเนินการที่เหมาะสมกับข้อร้องเรียนที่ได้รับ

ช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาแส

1. การร้องเรียนโดยหนังสือถึงผู้รับเรื่องร้องเรียน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / เลขานุการบริษัทฯ

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) สาขา 0002

52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้นที่ 29 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

2. การร้องเรียนผ่าน E-mail : cg@millconsteel.com

3. การร้องเรียนด้วยวาจาติดต่อ

 

ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ โทร. 02 652 3333 ต่อ 208
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 02 652 3333 ต่อ 307
ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 02 652 3333 ต่อ 601

 

4. กล่องรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

5. เว็บไซต์ www.millconsteel.com

มาตรการการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส
  1. ผู้ที่แจ้งข้อมูลร้องเรียน ผู้ที่ให้เบาะแสที่เป็นประโยชน์ รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นจะได้รับการคุ้มครองและปกป้องอย่างเหมาะสม เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน เลิกจ้าง หรือให้ผลทางลบต่อผู้ร้องเรียน แม้การกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
  2. ผู้ร้องเรียนสามารถเลือกไม่เปิดเผยตัวตน หากเห็นว่าร้องร้องเรียนนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
  3. บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมู,ต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน เว้นแต่ในกรณีที่มีคามจำเป็นเปิดเผยข้อมูลในขั้นตอนการดำเนินการ หรือตามที่กฎหมายกำหนด หากจงใจฝ่าฝืนนำข้อมูลไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษทางวินัย และ/หรือ ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน แล้วแต่กรณี
กระบวนการบริหารจัดการข้อร้องเรียน

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบภายในองค์กร

          เมื่อผู้รับเรื่องร้องเรียนได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ให้พิจารณาว่าข้อมูลหรือหลักฐานนการร้องเรียนเพียงพอ สมเหตุสมผลหรือไม่  หากไม่มีความชัดเจนเพียงพอให้แจ้งแก่ผู้ร้องเรียนได้ทราบ หากมีความชัดเจนเพียงพอให้ดำเนินการแจ้งฝ่ายจรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกิจการเพื่อรับเรื่องร้องเรียน และ/หรือ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการสอบสวน พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้า ในกรณีที่พบว่ามีมูลความจริงหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้สรุปรายงานและเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อดำเนินการพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

  1. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำผิดหรือขัดต่อกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติของบริษัทด้านทรัพยากรบุคคลให้นำส่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  2. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของรัฐ นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ให้นำส่งเลขานุการบริษัทฯ
  3. หากเรื่องร้องเรียนเป็นการกระทำที่อาจส่อถึงการทุจริต ซึ่งหมายถึง การกระทำใดๆ เพื่อแสดงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชั่น การฉ้อโกง เป็นต้น ให้นำส่งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
  4. ในกรณีที่เรื่องร้องเรียนตาม (1) (2) และ (3) เป็นเรื่องที่ซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้นำส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง สำหรับดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว

 

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบภายนอกองค์กร

          ผู้รับแจ้งข้อร้องเรียนจะดำเนินการรวบรวม กลั่นกรองข้อมูล และนำส่งเรื่องร้องเรียนแก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อดำนเนินการพิจารณาในเบื้องต้น และมอบหมายไปยังหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ/หรือ หน่วยงานกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และ/หรือ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและความเพียงพอของข้อมูล รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ เพื่อดำเนินการสอบสวน ในกรณีที่พบว่ามีมูลความจริงให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการพิจารณาดำเนินการต่อไป