ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
ทุนจดทะเบียน 2,773,515,332.40 บาท
หุ้นสามัญ 2,696,668,042.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ 76,847,290.40 บาท
ทุนชำระแล้ว 1,810,114,178.40 บาท
หุ้นสามัญ 1,733,266,888.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ 76,847,290.40 บาท
ชนิดและมูลค่าของหุ้น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ มูลค่าหุ้นละ 0.40 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ 76,847,290.40 บาท

  ผู้ถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
18 มิ.ย 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 4
03 มิ.ย 2558 แจ้งการเซ็นสัญญาร่วมกับบริษัท โกเบ สตีล จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) (ชี้แจงเพิ่มเติม)
20 พ.ค. 2558 แจ้งการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการและจดทะเบียนเพิ่มทุนสำเร็จ
15 พ.ค. 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเพิม) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558
12 พ.ค. 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ฉบับภาษาไทย)
27 เม.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
27 เม.ย. 2558 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทย่อย
01 เม.ย. 2558 แจ้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนบริษัทย่อยสำเร็จ
20 มี.ค. 2558 ชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม)
17 มี.ค. 2558 แจ้งการงดจ่ายปันผล, เพิ่มทุน และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์