ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,810,114,210.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 4,525,285,526 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 4,525,285,526 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

 

  ผู้ถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
29 มิ.ย 2563 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
29 มิ.ย 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 มิ.ย 2563 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
08 มิ.ย 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ MILL-W5
28 พ.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
18 พ.ค. 2563 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
18 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
18 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
08 พ.ค. 2563 การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การจัดตั้งบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)
28 เม.ย. 2563 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์