ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

 
ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ  
ทุนจดทะเบียน 2,613,513,343.60 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,810,114,210.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 4,525,285,526 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 4,525,285,526 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ  
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

 

  ผู้ถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
19 มี.ค. 2562 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โอเชี่ยน ซัพพลายส์ จำกัด (เพิ่มเติม)
19 มี.ค. 2562 แจ้งการจ่ายปันผล, การโอนกิจการบางส่วน, การลดทุน, การแก้ไขข้อบังคับ, การเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทและกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)
13 มี.ค. 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W5
13 มี.ค. 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
11 มี.ค. 2562 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โอเชี่ยน ซัพพลายส์ จำกัด
11 มี.ค. 2562 แจ้งการจ่ายปันผล, การโอนกิจการบางส่วน, การลดทุน, การแก้ไขข้อบังคับ, การเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทและกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
11 มี.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
28 ก.พ. 2562 ชี้แจงการไม่นำส่งงบการเงินงวดประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ภายในเวลาที่กำหนด
28 ก.พ. 2562 แต่งตั้งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
30 ม.ค. 2562 แจ้งการสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนกรณีเพื่อการบริหารทางการเงิน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์