my site my site

มิลล์คอน จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ครั้งที่ 1

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 กลุ่มบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน Learning by doing ครั้งที่ 1 – การเพาะเห็ดนางฟ้า และการแปรรูปอาหารให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดชากผักกูด จำนวน 30 คน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติ จังหวัดระยอง

incestporn.cc