my site my site

มิลล์คอน รวมพลังจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

มิลล์คอน ส่งเสริมนโยบาย 5ส. (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำความสะอาดพื้นที่บริเวณรอบโรงงาน ณ โรงงานมิลล์คอน จังหวัดระยอง

incestporn.cc