my site my site

มิลล์คอน รับโล่ STAR STEMS Awards พลเมืองดี วินัยเด่น 2562

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา คุณธีรยุทธ เลิศศิรรังสรรค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.มิลล์คอน สตีล เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ ” STAR STEMS Awards พลเมืองดี วินัยเด่น 2562 ” จาก ศาสตราจารย์ ดร. ศรีราชา วงศารยางค์กูร ประธานคณะทำงานประสานการปฏิรูปการศึกษา และติดตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากสามารถนำหลักการ STAR STEMS มาประยุกต์ใช้ในโรงงานฯเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

incestporn.cc