my site my site

ยกระดับอุตสาหกรรม ปฏิวัติวงการวัสดุก่อสร้างด้วย Blockchain

บมจ. มิลล์คอน สตีล ประกาศความร่วมมือกับ บจ. บิลค์ วัน กรุ๊ป พัฒนาโซลูชั่นสำหรับงานขายด้วยการนำ Blockchain มาใช้เพื่อลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อความรวมเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ Blockchain การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของมิลล์คอนฯ นับเป็นระบบที่ทันสมัย ปลอดภัย เชื่อถือได้ ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับงานขาย ระยะเริ่มต้นเป็นการพัฒนาการทำงานด้านเอกสารซื้อขายเป็นระบบออนไลน์ระหว่าง บริษัทฯ กับลูกค้า เพื่อความสะดวกในการซื้อขาย มีความแม่นยำและสามารถตรวจสอบได้ อีกทั้งเป็นการลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง (Paperless) ระยะที่สองเป็นการพัฒนาการทำธุรกรรมออนไลน์ของบริษัทและคู่ค้าในระบบซัพพลายเชนอย่างครอบคลุมทั้งระบบ

incestporn.cc