my site my site

EYP#5 By Millcon จัดกิจกรรม Public Talk ครั้งที่ 1 “มุมมองเพื่อการสร้างสรรค์งานร่วมสมัยในวันพรุ่งนี้”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โครงการ Early Year Project #5 By MILLCON

ทางหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม Public Talk ครั้งที่ 1 “มุมมองเพื่อการสร้างสรรค์งานร่วมสมัยในวันพรุ่งนี้” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสาครินทร์ เครืออ่อน และ ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้ร่วมงาน และศิลปินทั้ง 8 ท่าน เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต ภายใต้การเปลี่ยนผ่านของเวลา พื้นที่ และแนวความคิดของศิลปินรุ่นก่อน อีกทั้งภายในงานยังมีการแลกเปลี่ยนทัศนะคติ ประสบการณ์ และกระบวนการทำงานของศิลปินและนักจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
ณ ห้อง Friends of BACC ชั้น 6

incestporn.cc