my site my site

I4C กฎเหล็กของมิลล์คอน สตีลที่ทำให้องค์กรกลายเป็นหนึ่ง

สิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
มิลล์คอน สตีล ภายใต้การก่อตั้งของคุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล บริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็กชั้นนำของไทย และเป็นศูนย์ให้บริการเหล็กอย่างครบวงจร มิลล์คอน สตีลได้ขยายการลงุทนในการผลิตวัตถุดิบในโครงการ Green Mill ซึ่งเป็นโครงการเตาหลอมไฟฟ้าที่เรียกว่า EAF หรือ Electronic Arc Furnace รวมไปถึงการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่าง Electric Arc Technology (FASTARCTM) และ Vacuum Degassing Technology (VD) มาจากต่างประเทศ ในการผลิตเหล็กทรงยาวที่จะทำให้เนื้อเหล็กมีความบริสุทธิ์ มีเนื้อเรียบและได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพพิเศษ

เทคโนโลยีที่ทำให้มิลล์คอน สตีล กลายเป็นผู้นำเรื่องเหล็ก

โดยเทคโนโลยีเหล่านี้จะทำให้ได้เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย และเหล็กคุณภาพสูงอื่น ๆ ทำให้มิลล์คอนสามารถผลิตเหล็กได้ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในอนาคต
กว่าจะเป็นองค์กรที่แข็งแรง มิลล์คอน สตีล มี I4C กฎเหล็กที่ทำให้องค์กรเดินหน้าได้อย่างมั่นคง ได้แก่

INTEGRITY (ยึดมั่นคุณธรรม)

ทำงานโดยยึดความถูกต้อง ความรับผิดชอบ และคำนึงถึงประโยชน์ต่อองค์กร
ร่วมถึงผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงานและสังคม

CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

หมั่นเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ และความคิด รวมทั้งใช้เทคโนโลยี
และวิธีการใหม่ที่ดีกว่าเดิมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการ และวิธีดำเนินธุรกิจ

CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE (มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม)

มุ่งสร้างผลงานที่ดีที่สุดในงานทุกชิ้น ทลายขีดจำกัดของตนเอง ไม่ยึดติดกับวิธีการ หรือหยุดนิ่งในการสร้างความสำเร็จ

COMMITMENT & EXECUTION (ลงมือทำจริง)

พูดแล้วทำให้สำเร็จ แสดงความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ทำตามข้อสรุปร่วมอย่างเต็มกำลัง

COLLABORATION (ร่วมแรงร่วมใจ)

ช่วยกันคิด สื่อสาร และทำงานเป็นทีม กับเพื่อนร่วมงานและทุกฝ่ายในกลุ่มธุรกิจเพื่อผลักดันงานให้บรรลุเป้าหมายร่วม
นอกจากเทคโนโลยีที่ได้คุณภาพ Millcon ให้ความสำคัญกับบุคคลากรในทุกๆฝ่าย เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้สูงสุด
incestporn.cc