ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
20 เม.ย. 2564 แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (เปลี่ยนเป็น E-AGM)
12 มี.ค. 2564 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
02 มี.ค. 2564 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
15 ม.ค. 2564 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เพิ่มเติม)
05 ม.ค. 2564 แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ (เพิ่มเติมข้อมูล)
25 ธ.ค. 2563 การขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้น
09 ธ.ค. 2563 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
02 ธ.ค. 2563 แจ้งวันหยุดประจำปี 2564
02 ธ.ค. 2563 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
12 พ.ย 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
21 ต.ค 2563 การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่กิจการร่วมค้าตามสัดส่วนการถือหุ้น
21 ก.ย. 2563 การสละสิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
10 ก.ย. 2563 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
14 ส.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ก.ค. 2563 รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
01 ก.ค. 2563 แจ้งความคืบหน้าการร่วมลงทุนในบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด
29 มิ.ย 2563 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
29 มิ.ย 2563 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
15 มิ.ย 2563 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
08 มิ.ย 2563 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ MILL-W5
28 พ.ค. 2563 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
18 พ.ค. 2563 กำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
18 พ.ค. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
18 พ.ค. 2563 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
08 พ.ค. 2563 การลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน), การจัดตั้งบริษัท เดอะ เมกะวัตต์ จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)
28 เม.ย. 2563 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท สยามโซลาร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
09 เม.ย. 2563 การปรับสิทธิของ MILL-W4, MILL-W5
09 เม.ย. 2563 การขยายเวลารับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
09 เม.ย. 2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563
09 เม.ย. 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 เม.ย. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 เม.ย. 2563 แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
28 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
29 ม.ค. 2563 สารสนเทศการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
09 ม.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
14 พ.ย 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
14 พ.ย 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
31 ต.ค 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MILL-W3 (แก้ไข)
11 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W5) ครั้งที่ 5
11 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 9
03 ก.ย. 2562 การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด
14 ส.ค. 2562 การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
14 ส.ค. 2562 แจ้งการจัดตั้งบริษัทย่อย
14 ส.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ก.ค. 2562 การยกเลิกซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด
11 มิ.ย 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W5
11 มิ.ย 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W3
21 พ.ค. 2562 ชี้แจงความคืบหน้าการซื้อทรัพย์สินของบริษัท อาร์. เอส. พี. สตีล จำกัด
16 พ.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พ.ค. 2562 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท