ข้อมูลทางการเงิน

 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 3/2562
(9 เดือน)
งบปี 2561 งบปี 2560 งบปี 2559
สินทรัพย์รวม 22,047 23,589 19,442 18,829
หนี้สินรวม 16,395 18,273 13,565 13,060
ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,652 5,317 5,877 5,769
รายได้รวม 13,166 20,319 19,624 19,214
กำไรขั้นต้น 747 346 1,450 1,471
EBITDA 738 1,247 1,047 1,227
กำไรสุทธิ -107 -441 123 394

 ข้อมูลนักลงทุน

รายงานประจำปี 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์