ข้อมูลทางการเงิน

 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน ไตรมาส 3/2564
(9 เดือน)
งบปี 2563 งบปี 2562 งบปี 2561
สินทรัพย์รวม 19,406 19,277 22,082 23,455
หนี้สินรวม 13,100 13,289 16,339 17,543
ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,305 5,989 5,743 5,970
รายได้รวม 9,831 11,640 17,308 21,601
กำไรขั้นต้น 657 780 744 294
EBITDA 910 939 1,005 1,326
กำไรสุทธิ 346 -168 -12 184

 ข้อมูลนักลงทุน

รายงานประจำปี 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

เอกสารเผยแพร่

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์