ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,221,878,386.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,554,695,966 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
09 เม.ย. 2563 แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
28 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
29 ม.ค. 2563 สารสนเทศการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
09 ม.ค. 2563 แจ้งการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
14 พ.ย 2562 แจ้งวันหยุดประจำปี 2563
14 พ.ย 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
31 ต.ค 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการซื้อขายหลักทรัพย์ MILL-W3 (แก้ไข)
11 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W5) ครั้งที่ 5
11 ก.ย. 2562 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 9
03 ก.ย. 2562 การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท มูนช็อต เวนเจอร์ แคปิตอล จำกัด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์