ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,221,878,386.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,554,695,966 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
02 พ.ค. 2562 การปรับสิทธิของ MILL-W5, MILL-W4, MILL-W3
29 เม.ย. 2562 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
24 เม.ย. 2562 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม (ข้อ1)
04 เม.ย. 2562 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
26 มี.ค. 2562 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (เพิ่มเติม)
19 มี.ค. 2562 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โอเชี่ยน ซัพพลายส์ จำกัด (เพิ่มเติม)
19 มี.ค. 2562 แจ้งการจ่ายปันผล, การโอนกิจการบางส่วน, การลดทุน, การแก้ไขข้อบังคับ, การเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัทและกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (เพิ่มเติม)
13 มี.ค. 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W5
13 มี.ค. 2562 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W4
11 มี.ค. 2562 การจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท โอเชี่ยน ซัพพลายส์ จำกัด

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์