ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,221,878,386.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,554,695,966 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
13 มิ.ย 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 4
13 มิ.ย 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 7
28 พ.ค. 2561 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (เพิ่มเติม)
15 พ.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
15 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1/2561
09 พ.ค. 2561 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
03 พ.ค. 2561 แจ้งการต่อวาระกรรมการตรวจสอบ
30 เม.ย. 2561 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นปี 2561
22 เม.ย. 2561 แก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
02 เม.ย. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์