ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,221,878,386.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,554,695,966 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
14 พ.ย 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย 2560 แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
14 พ.ย 2560 เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
29 ก.ย. 2560 แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
19 ก.ย. 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 1
15 ส.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 เม.ย .2560
11 ส.ค. 2560 แจ้งการได้รับแบบรายงานผลการซื้อ หลักทรัพย์ ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 256-2) จาก นายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
31 ก.ค. 2560 แบบรายงานผลการเสนอซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้น (แบบ 247-6-ข) จากนายสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล
19 ก.ค. 2560 นำส่งความเห็นของกิจการเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
13 ก.ค. 2560 สำเนาคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4) ฉบับแก้ไข

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์