ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,221,878,386.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,554,695,966 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
13 พ.ค. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559
04 พ.ค. 2559 ชี้แจงเงื่อนไขการปรับสิทธิ์ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
29 เม.ย. 2559 แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
18 เม.ย. 2559 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งสุดท้าย (แก้ไขวันปิดสมุดทะเบียน)
30 มี.ค. 2559 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
30 มี.ค. 2559 การได้มาซึ่งหุ้นสามัญในบริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
21 มี.ค. 2559 แจ้งเพิ่มวาระการประชุมและการเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
11 มี.ค. 2559 แจ้งการจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (เพิ่มเติม)
29 ก.พ. 2559 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
19 ก.พ. 2559 แจ้งการเปลี่ยนชื่อบริษัทร่วมและการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์