ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

ชื่อย่อหลักทรัพย์ MILL
เลขที่จดทะเบียนบริษัท 0107550000076
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อย
เว็บไซต์ www.millconsteel.com
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 พ.ย. 2550
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 9,11,13 ซอยบางกระดี่ 32 แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กทม. 10500
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน 3,805,934,491.20 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,221,878,386.40 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน 5,554,695,966 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว 5,554,695,966 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นจดทะเบียน
จำนวนหุ้นซื้อคืน

  ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
16 พ.ย 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับ งบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (เพิ่มข้อมูล)
02 ต.ค 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์บริษัท
22 ก.ย. 2558 แจ้งการดำเนินการขายที่ดินและซื้อหุ้นสามัญสำเร็จ
18 ก.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
14 ส.ค. 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
31 ก.ค. 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
02 ก.ค. 2558 แจ้งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบลาออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
23 มิ.ย 2558 แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
18 มิ.ย 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 1
18 มิ.ย 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 4

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์