ค่านิยมองค์กร

I – INTEGRITY (ยึดมั่นคุณธรรม)

C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT (พัฒนาอย่างต่อเนื่อง)

C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE (มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม)

C – COMMITMENT & EXECUTION (ลงมือทำจริง)

C – COLLABORATION (ร่วมแรงร่วมใจ)