ค่านิยมองค์กร

I – INTEGRITY

C – CHANGE & CONTINUOUS IMPROVEMENT 

C – CHALLENGE TOWARD EXCELLENCE

C – COMMITMENT & EXECUTION

C – COLLABORATION

– ยึดมั่นคุณธรรม

– พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

– มุ่งสร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยม

– ลงมือทำจริง

– ร่วมแรงร่วมใจ