ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
09 เม.ย. 2563 การปรับสิทธิของ MILL-W4, MILL-W5
09 เม.ย. 2563 การขยายเวลารับชำระค่าหุ้นสามัญของบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
09 เม.ย. 2563 แจ้งยกเลิกวันหยุดในวันที่ 13 – 15 เมษายน 2563
09 เม.ย. 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 เม.ย. 2563 แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 เม.ย. 2563 แจ้งประธานกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
28 ก.พ. 2563 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
29 ม.ค. 2563 สารสนเทศการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด และ การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ไอเจน พาวเวอร์เทค จำกัด
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์