ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
22 เม.ย. 2561 แก้ไขหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
02 เม.ย. 2561 การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
02 เม.ย. 2561 รายงานประจำปี 2560
26 มี.ค. 2561 แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ
16 มี.ค. 2561 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 3
14 มี.ค. 2561 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด
14 มี.ค. 2561 แจ้งการจ่ายปันผล, เพิ่มทุน, และกำหนดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
28 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์