ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
28 ก.พ. 2561 การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
18 ธ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W4) ครั้งที่ 2
18 ธ.ค. 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 6
07 ธ.ค. 2560 รายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท บางปะกง เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน), รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท คอมพลีท ทรานสปอร์ต จำกัด (เพิ่มเติมข้อมูล)
14 พ.ย 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
14 พ.ย 2560 แจ้งวันหยุดประจำปี 2561
14 พ.ย 2560 เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า
29 ก.ย. 2560 แจ้งวันหยุดประจำปี 2560 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์