ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
30 ธ.ค. 2558 การจำหน่ายหุ้นในบริษัทย่อย (เพิ่มเติมข้อมูล)
28 ธ.ค. 2558 แจ้งคำนวณราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ
25 ธ.ค. 2558 แจ้งจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระ
21 ธ.ค. 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 2
21 ธ.ค. 2558 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (MILL-W2) ครั้งที่ 5
10 ธ.ค. 2558 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (เพิ่มเติม)
09 ธ.ค. 2558 แจ้งวันหยุดประจำปี 2559
16 พ.ย 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับ งบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (เพิ่มข้อมูล)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์