ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
28 มิ.ย 2560 แจ้งการได้รับคำเสนอซื้อ หลักทรัพย์ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (แบบ 247-4)
21 มิ.ย 2560 แจ้งกำหนดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญ (MILL-W3) ครั้งที่ 5
26 พ.ค. 2560 ชี้แจงการไม่ปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 3 (MILL-W3)
22 พ.ค. 2560 การแก้ไขข้อมูลในหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) ของบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
15 พ.ค. 2560 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (เพิ่มเติม)
15 พ.ค. 2560 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
12 พ.ค. 2560 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 เม.ย. 2560 ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินปี 2559 ตามที่ตลาดหลักทรัพย์สอบถาม (เพิ่มเติม)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2566

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2566

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์