ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
16 ธ.ค. 2565 รายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) เกี่ยวกับการสละสิทธิการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซันเทค รีไซเคิล แอนด์ ดีคาร์บอน จำกัด
14 ธ.ค. 2565 กำหนดการใช้สิทธิของ MILL-W6
02 ธ.ค. 2565 เสนอระเบียบวาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นการล่วงหน้า
02 ธ.ค. 2565 แจ้งวันหยุดประจำปี 2566
28 พ.ย 2565 สารสนเทศเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด (บัญชี1 และบัญชี 2)
17 พ.ย 2565 รายการจำหน่ายไปซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล จำกัด
14 พ.ย 2565 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
14 พ.ย 2565 สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์