ข่าวสารนักลงทุน / ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

วันที่ ข่าวสารนักลงทุน/ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ เอกสาร ชมวิดีโอ
16 พ.ย 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับ งบการเงินสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 (เพิ่มข้อมูล)
02 ต.ค 2558 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 บนเว็บไซต์บริษัท
22 ก.ย. 2558 แจ้งการดำเนินการขายที่ดินและซื้อหุ้นสามัญสำเร็จ
18 ก.ย. 2558 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
14 ส.ค. 2558 คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558
31 ก.ค. 2558 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2558 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
02 ก.ค. 2558 แจ้งกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบลาออก เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง
23 มิ.ย 2558 แจ้งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย
ดูทั้งหมด

 ข้อมูลนักลงทุน

งบการเงิน 2560

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

รายงานประจำปี 2561

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์