ตำแน่ง : วิศวกรซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำประเทศพม่า) Maintenance Engineer

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ประเทศพม่า

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • วางแผนการซ่อมบำรุงระบบงานไฟฟ้าของเครื่องจักร รวมทั้งการทำเอกสารที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงได้

 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุระหว่าง 30-40 ปี
 • จบปริญญาตรี ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิก หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามสมควร
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงผลิตเหล็กท่อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร โดยเฉพาะระบบ Thermatool จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เข้าใจระบบ PLC
 • สามารถทำงานที่ประเทศพม่าได้
 • สามารถเขียนแบบเครื่องจักร โดยใช้โปรแกรม Autocad หรือโปรแกรมอื่นๆ ได้
 • มีความยึดหยุ่นในการทำงาน สามารถรับมอบหมายงานเพิ่มเติมจากหัวหน้างานได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ

ตำแน่ง : เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้าสำเร็จรูป (Store and Warehouse Officer)

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • บันทึกข้อมูล ชั่งรถเข้า-ออก
 • บันทึกข้อมูลรับเข้า-จ่ายออกสินค้าในระบบ SAP ให้ถูกต้อง
 • ดำเนินการตรวจสอบ Stock คงเหลือให้ถูกต้อง
 • ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 22-30 ปี
 • ปวส. สาขาโลจิสติส หรือสาขาอืนที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-1 ปี
 • เข้ากะได้ ทำงานตามตารางกะ
 • มีความรู้ด้านใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • ทำงานภายใต่ความกดดันได้ดี
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ

ตำแน่ง : เจ้าหน้าที่ขายภายในประเทศ (Domestic Sales Officer)

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารธนิยะ สีลม กรุงเทพฯ

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • บริหารยอดขาย (เหล็กรูปพรรณหรือเหล็กเส้น) ในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (เก่า, ปัจจุบัน)และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • เก็บข้อมูลลูกค้าและคู่แข่ง และอัพเดตให้เป็นปัจจุบันเสมอ
 • สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขสถานการณ์ตลาดในช่วงที่ไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้
 • ติดตามสถานการณ์ตลาดคู่แข่ง
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยอดขาย

 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย-หญิง อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์เหล็กจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทักษะ Computer : Micrsoft Office ดี
 • ทักษะการสื่อสาร ประสานงานดี และการนำเสนอดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบขับขี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ

ตำแน่ง :ช่างเทคนิคเครื่องกล (Mechanical Technician)

สถานที่ปฏิบัติงาน พระราม 2 กรุงเทพฯ

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ช่างเทคนิคเครื่องกล
 • ดูแลงานซ่อมบำรุงตามแผน PM
 • ประกอบซ่อมแซมเครื่องจักรตามรอบอายุการใช้งาน
 • ตรวจเช็ค ดูแลชิ้นส่วนเครื่องจักร
 • ปฏิบัติตามคำสั่งอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. กลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานในที่สูงและสภาพอากาศร้อนได้
 • สามารถเข้ากะกลางคืนได้ (บางตำแหน่ง)
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด 2 วัน/สัปดาห์)
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
ปฎิบัติการ ปวช.ขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ

ตำแน่ง : ช่างเทคนิคไฟฟ้า (เครน) (ElectricalTechnician)

สถานที่ปฏิบัติงาน พระราม 2 กรุงเทพฯ

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรที่รับผิดชอบตามแผน PM
 • ดูแลซ่อมบำรุงรักษา Overhead Carne
 • ดูแลซ่อมบำรุงระบบเครื่อง Air Com และท่อ Min ลม
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. กลโรงงาน ไฟฟ้ากำลัง และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถทำงานในที่สูงและสภาพอากาศร้อนได้
 • สามารถเข้ากะกลางคืนได้ (บางตำแหน่ง)
 • ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (หยุด 2 วัน/สัปดาห์)
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
ปฎิบัติการ ปวช.ขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ

ตำแน่ง : วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineering)

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบในด้านการควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • วิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรให้สามารถตอบสนองความต้องการของการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ชี้แนะให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหา จัดหาข้อมูลเพื่อให้ทำงานได้ถูกวิธีและมีความปลอดภัย
 • รับผิดชอบวางแผนงานและเตรียมการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน

 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เขียนแบบ Auto CAD.ได้ รู้จักเครื่องมืองานช่าง
 • ประสบกาณ์0-1ปี (ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่)
 • ผ่านเกณฑ์คัดเลือกทหาร
 • สามารถเข้าหน้างานดูกระบวนการผลิต สังเกต ประเมิน วิเคาระห์ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่นได้
 • ทักษะการสือสาร ภาษาอังกฤษ
 • ไม่มีโรคประจำตัว การแพ้ฝุ่น
 • มีที่พักใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
วิศวกร ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ

ตำแน่ง : วิศวกรผลิต (Production Engineering)

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลผลิต (5ส,อื่นๆ) การอนุรักษ์พลังงาน, ระบบ ISO 9000 หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • มีหน้าที่บริหารงานบุคคล การให้คุณให้โทษ, การวิเคราะห์และนำเสนอหาความจำเป็นในการฝึกอบรม, และการประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญชา
 • จัดแผนงานประจำสัปดาห์ สำหรับงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาสภาพเครื่องจักรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ควบคุมดูแลการเดินเครื่อง ระบบ Utility เช่น Air compressor, Hydraulic oil และ Lubricating oil
 • ตัดสินใจในการแก้ปัญหาเครื่องจักรขัดข้องในขณะผลิต
 • รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานซ่อมแซมเครื่องจักรในขณะผลิต

 

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุ 24-30 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบกาารณ์โรงงานเหล็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MS Office) ได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานที่ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
วิศวกร ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ

ตำแน่ง : วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineering)

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • งานระบบ PLCS7-300,400
 • งาน SVC Substaion
 • งาน ABB ACS 800
 • เขียนแบบไฟฟ้า
 • งาน ISO ,ประสานงานผู้รับเหมา ,ช่างกะ และระหว่างแผนก
 • ทำงานตามผู้บังคับบัญชาสั่ง

 

คุณสมบัติ :

 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • เพศ ชาย
 • วุฒิ วศบ. วิศวกรรมไฟฟ้า เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป (มีใบ กว.จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ประสบการณ์ทำงาน 0-1 ปี ขึ้นไป
 • สามมารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้
 • มีความรู้พื้นฐานระบบ PLCs7-300/เขียนแบบ อ่านแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษพอได้
 • ใช้ MS Office ได้ดี
 • มีที่พักใกล้บริษัทจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเขียน Aoto Card ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
วิศวกร ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ

ตำแน่ง : ช่างเทคนิคเครื่องกล (Mechanical Technician)

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักร และส่วนประกอบในโรงงาน
 • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • บันทึกข้อมูลและรายงานการซ่อมประจำวัน
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย อายุ 23-27 ปี
 • วุฒิกรศึกษา ปวช.-ปวส. สาขาเครื่องกล
 • ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผ่านเกณฑ์ทหารเรียบร้อย

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
ปฏิบัติการ ปวส.ขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ

ตำแน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร (Managerial accounting officer)

สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารธนิยะ สีลม กรุงเทพฯ

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้
 • จัดทำรายงาน Bank Information ของบริษัท
 • จัดทำงบการเงิน และรายงานบัญชีต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อรายงานฐานะทางการเงินของบริษัท
 • รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานเรื่องการจัดเตรียมข้อมูลจากผู้จรวจสอบภายนอก,กรมสรรพากร และ หน่วยงานราชการอื่นๆ
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ :

 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 27 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี – ปริญญาโท ขึ้นไปสาขาบัญชี , การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี
 • มีความเข้าใจการบันทึกบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน ระดับการศึกษา
เจ้าหน้าที่ ปริญญาตรีขึ้นไป
ประสบการณ์ ประเภทการจ้างงาน
0-2 ปี งานประจำ